ZAPISNIK

 

                Sa sednice  Osnivačke Skupštine SNP, održane dana 18.10.2009,   u Novom Pazaru, u ulici  Oslobođenja broj 53, sa početkom u 11 časova.

 

             Sednici Osnivačke Skupštine prisustvuje 1040 osnivača Sandžačke narodne partije.

(Aneks ovog Zapisnika sa spiskom osnivača koji sadrži potpise  i  potrebne podatke prisutnih osnivača je u prilogu ovog zapisnika)

 

             Jednoglasnom odlukom se usvaja da:

 

  1. Radno predsedništvo sačinjavaju Almir Curić, dr Mirsad Đerlek, Džafer Nurović, Anita Grišević i Osman Mušović

2.   Predsedavajući osnivačke skupštine je Redžep Mujezinović

  1. Zapisničar je Ervin Čašić
  1. Dva overivača  zapisnika sa Osnivačke skupštine SNP su: Mesud Midović i Amel Izberović

 

            Nakon toga usvaja se sledeći :

 

 

DNEVNI RED

 

  1. Donošenje odluke o osnivanju Sandžačke narodne partije
  2. Donošenje odluke o zastupniku Sandžacke narodne partije
  3. Usvajanje Statuta  Sandžačke narodne partije
  4. Usvajanje Programa Sandžačke narodne partije

 

 

      Nakon iscrpne diskusije koju je otvorio predsedavajući o razlozima za osnivanje Sandžačke narodne partije, jednoglasno su donešene sledeće odluke :

 

 

ODLUKA 1

 

             Osniva se Sandzačka narodna partija, sa sedištem u Novom pazaru,  ul.Kej 37. sandžačke divizije, kompleks “Jezero”, lokali 13 i 14.

 

              Osnovni programski ciljevi partije su da predstavlja interese bosnjačke nacionalne manjine kao i da unapređuje prava iste u skladu sa ustavom, zakonom i međunarodnim standardima.

 

 

ODLUKA 2

 

            Dr Mirsad Đerlek, sa adresom ul. Ruđera  Boškovića 119,  Novi Pazar, br. lične karte 001088401  izdata od PU Novi Pazar, JBMG 1510967783929, jednoglasno se bira za zastupnika Sandžačke narodne partije.

 

             Prisutni osnivači su dobili po primerak predloga Statuta i Programa partije. Predsedavajući je predočio osnivačima značaj i ulogu ovih temeljih akata koji  uređuju programske ciljeve  i političku orijentaciju i na osnovu kojih partija deluje. Nakon rasprave, donešene su:

                             

 ODLUKA 3

 

                  Usvaja se bez izmena  tekst predloženog Statuta Sandžacke narodne partije.

 

 ODLUKA 4

 

                 Usvaja se bez izmena  tekst predloženog Programa Sandžačke narodne partije.

 

                 Skupština je zaključila da je  zastupnik stranke, dr Mirsad Đerlek, dužan i ovlašćen da podnese nadležnom organu prijavu za upis Sandžačke narodne partije u Registar političkih stranaka bez odlaganja. Članovi radnog predsedništva osnivačke skupštine su ovlašćeni za kontakt sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i zaduženi za eventualne dopune i  izmene dokumentacije koja se predaje uz Prijavu za upis u Registar, a koje će biti verifikovane na prvoj sednici organa koji je Statutom određen za dopune i izmene istih.

 

 

 

U Novom Pazaru,                                                         Predsedavajući osnivačke Skupštine

 

18.10.2009.                                                                          --------------------------------

                                                                                                     (Redžep Mujezinović)   

 

 

            Zapisničar:

 

                                                                                                --------------------------------

                                                                                                          (Ervin Čašić)

 

                                                                                               

 

 

                                                                                                     Overivači zapisnika:

 

                                                                                                --------------------------------

                                                                                                         (Mesud Midović)

 

                                                                                                --------------------------------

                                                                                                          (Amel Izberović)