PROGRAM

U uslovima teške svetske ekonomske krize koja se ponajviše, čini nam se, odrazila upravo na ionako siromašne građane Sandžaka, u želji da i sami damo svoj doprinos rešavanju pitanja siromaštva, bede, nezaposlenosti i daljeg propadanja sandžačkih porodica nastala je Sandžačka narodna partija.

               Smatramo  da je građanima Sandžaka potreban adekvatan predstavnik kako bi zaštitio opšte  interese i tako sprečio dalje gubljenje nacionalnog identiteta pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u našoj državi, ujedinivši se oko Sandžačke narodne partije.

              Udružili smo se verujući  da se promena društvenih, političkih, ekonomskih i ostalih odnosa može izvesti mirnim putem i dijalogom.                          

              Verujemo da se strpljivo može menjati društveno u privatno i jav­no vlasništvo, kako bi se ostvarili uslovi za razvoj privrede.

               Smatramo da se političkim delovanjem može uspostaviti demokratsko i pluralističko društvo sa parlamentarnim sistemom. Želimo da budemo slobodni ljudi u slobodnom društvu, da živimo u skladu sa svojim  verskim i ostalim osećanjima. Mi moramo sami da odlučujemo o svojim ekonomskim interesima i da ih nesmetano ostvarujemo po pravilima koja važe za sve građane Srbije.

               Hoćemo da živimo u državi koja će štititi naša prava i slobodu. Želja nam je  da deci i omladini obezbedimo kvalitetno obrazovanje pod jednakim uslovima za sve i omogućimo im brže uključivanje u život. Omogućićemo poštovanje interesa žena i štitićemo njihova prava u svim oblastima života.

               Jedinstvo građana Sandžaka je jedan od prioriteta, jer razjedinjeni i podeljeni ne možemo sami sebi pomoći.

                Sandžačka narodna partija se zalaže da Sandžak bude jedna regionalna celina sa sedištem u Novom Pazaru, kako bismo u okviru države Srbije mogli biti ravnopravno zastupljeni kada je u pitanju ekonomski razvoj i prosperitet ovog kraja. Negovanje kulturne tradicije i poštovanje bošnjačkog kulturnog nasleđa je takođe bitno pitanje oko čijeg rešavanja smo se okupili mi u Sandžačkoj narodnoj partiji.

               Rešavanje socijalnih pitanja ovog regiona je takođe bitna stvar oko koje ćemo se baviti u narednom periodu jer je naš narod i gladan i žedan, čitave porodice su bez i jednog zaposlenog člana, omladina je bez perspektive i budućnosti.

               Sandžačka narodna partija je pre svega stranka pripadnika bošnjačke nacionalne manjine, ali  i svih  građana, pripadnika  svih socijalnih slojeva, nacionalnih i verskih opredeljenja koji su svoj život vezali za Sandžak a koji su opredeljeni za izgradnju socijalno pravednijeg društva na osnovama moderne evropske tradicije. SNP je partija svih onih koji žele da  doprinesu uspostavljanju punog političkog subjektiviteta Sandžaka u zajedničkoj državi Srbiji, a u cilju ostvarivanja svih prava njenih građana. SNP je stranka onih građana Sandžaka koji žele da na tim osnovama  doprinosu korenitim ustavnim i  demokratskim reformama u društvu, jačanju ideja nacionalnog ujedinjenja, solidarnosti, slobode, jednakosti, napretka .

Naša usmerenost se ogleda ka razvoju i poštovanju parlamentarnog višepartijskog sistema, ka razvoju građanskog društva i moderne tržišne ekonomije. SNP polazi od stava da je nacionalna ravnopravnost prirodno pravo.
Svoje programsko delovanje Sandžačka narodna partija ostvaruje političkom borbom za realizaciju sledećih načela, principa i osnovnih ciljeva:

 • Jedinstvo pripadnika bošnjačke nacionalne manjine kada je u pitanju ostvarivanje nacionalnih interesa,
 • ekonomski prosperitet Sandžaka,
 • ostvarivanje pune kulturne autonomije  bošnjaka koji žive u Republici Srbiji,
 • pružanje omladini Sandžaka perspektivu za bolju budućnost,
 • izgradnja demokratskog modela društva i dosledno ostvarivanje slobode, jednakosti i ravnopravnosti svih građana Sandžaka bez obzira na njihovu polnu , versku , nacionalnu i bilo koju drugu pripadnost,
 • izgradnja i afirmacija svih bitnih funkcija socijalne države;
 • SNP je protiv svakog centralizma , protiv zloupotrebe vlasti i manipulacije ljudima i njihovim interesima;
 • Zalažemo se za punu decentralizaciju društva,  za sveukupne demokratske promene i korenite reforme u društvu;
 • Zalažemo se za potpunu integraciju u evropske tokove.
 • Saradnja sa programski bliskim strankama,
 • unapređenje zdravstva,
 • zalaganje za kvalitetnije obrazovanje,
 • borba protiv narkomanije i drugih oblika zavisnosti,
 • sloboda medija.
 • Zalagaćemo se da jedna trećina žena bude zastupljena u svim partijskim organima.
 • Obezbeđivanje boljih uslova za život starim licima i licima sa posebnim potrebama.
 • Kvalitetna zaštita životne sredine.
 • Masovan sport i fizička kultura.
 • Zalagaćemo se za razvoj sela i poljoprivrede.
 • Humanitarni rad stranke.

     

            Dosledno zalaganje za realizaciju ovih načela i principa je osnovni uslov da SNP postane snažna stranka koja samostalno ili u zajedničkom delovanju sa drugim srodnim političkim opcijama, može ostvariti svoja programska opredeljenja u Republici Srbiji, a posebno  u Sandžaku.   

 

Lična i kolektivna prava nacionalnih manjina i njihovih pripadnika

           U Sandžaku moraju se nacionalnim manjinama i njihovim pripadnicima garantovati sva kolektivna i individualna prava.
           Organi jedinica lokalne samouprave, ustanove i organizacije u oblasti kulture i informisanja, obavezni su u svom radu da neguju i podstiču kulturu mira i verske i nacionalne tolerancije, multikulturalnosti i prožimanja nacionalnih kultura. SNP se zalaže da se govor mržnje zakonom zabrani.

 

Organizacija privrede

           Efikasan ekonomski sistem je osnovna pretpostavka za rešavanje ekonomske, političke i socijalne krize. Težimo, ekonomskom sistemu mešovitog vlasništva. To pretpostavlja samostalnost privrednih subjekata i otvorenu privredu u kojoj se proizvodi i razmenjuje po svetskim standardima. Zalažemo se za  uključivanje u ekonomije razvijenih evropskih zemalja.        

Ekonomski razvoj Sandžaka

           Produktivan i efikasan ekonomski razvoj Sandžaka  je osnovni cilj delovanja SNP, zato ćemo se i zalagati da Sandžak bude region sa centrom u Novom Pazaru zbog bržeg i boljeg ekonomskog razvitka, bolje prohodnosti ka predpristupnom fondovima Evropske unije. Zalažemo se za to da se pokrenu sve društvene institucije i snage kako bi se u što kraćem roku prevazišla duboka ekonomska, politička, socijalna kriza u našoj zemlji, a naročito da se efikasnije rešava pitanje nezaposlenosti. Izgradnja industrijske zone je od prevashodnog značaja za našu partiju. To pitanje i njegovo rešavanje bitan je uslov da se stvori realna perspektiva životu i radu mladih.
Zato je važno da se otvori prostor tržišnoj privredi. Dominacija tržišnih mehanizama je nužna, kao i autonomija privrednih subjekata, kao što je to i otvorenost privrede Sandžaka prema svetu i usvajanje svetskih standarda i kriterijuma prilikom obavljanja privrednih aktivnosti. Bez povezivanja sa svetom, posebno sa ekonomijama Evropske unije, ali i svim delovima sveta, nema pokretanja proizvodnje i prevladavanja ukupne krize u privredi   
          Privatizacija mora da se završi vrlo brzo ali ne na štetu radnika. Proces privatizacije mora da bude u funkciji strategije razvoja Sandžaka, da omogući uslove za kvalitetnije investiranje i stvori klimu za ekonomski povoljniji plasman. SNP se protivi svakoj privatizaciji u vidu pljačkanja društvenog bogatstva i bezobzirnom, na kriminalnoj osnovi zasnovanom, bogaćenju pojedinaca. Privatizacija mora biti ekonomski efikasna, zakonski regulisana i socijalno pravična. SNP se zalaže da se prizna svojinsko pravo radnim ljudima na onaj deo državne imovine koju su oni, svojim decenijskim odricanjem od dobiti, višestruko uvećali. SNP se, takođe, zalaže i za reviziju svih onih postupaka privatizacije koji nisu uvažili te principe i koji su sprovedeni na štetu sandžačke ekonomije. Zahtevamo da se sredstva od privatizacije ulažu u reprodukciju, a ne u potrošnju, da se obaveze kupaca privatizovanih preduzeća dosledno izvršavaju i da se onemogući dalja rasprodaja i pljačka društvene imovine.  Kao narodna partija, zalažemo se za ostvarivanje radničkih interesa, kao što su stimulativne plate, dobri i uređeni kolektivni ugovori, prihvatljivi uslovi za rad i napredno radno zakonodavstvo. Sindikat je organizacija dobrovoljno udruženih radnika u cilju zaštite njihovih ekonomskih interesa. Ti interesi podrazumevaju mogućnost dostojnog života od zarade tokom radnog vijeka. Samo organizovanje novih, granskih, nezavisnih sindikata, odvojenih od države, političkih partija, konfesija i poslodavaca predstavlja jedan od niza procesa usmerenih ka interesu gradana.

 

Unapređenje zdravstva i socijalne politike

               Nezaposlenost se može suzbiti samo poboljšanjem ukupne ekonomske situacije. Država mora putem kredita i drugih olakšica pospešiti samozapošljavanje i tako smanjiti broj nezaposlenih i fiktivno zaposlenih ljudi u Sandžaku.  Sistem zdravstvene zaštite je nužno dograđivati na osnovu realnih mogućnosti. Naši ciljevi u zdravstvu su da u buduće svi mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu. Lica koja nisu obuhvaćena obaveznim osiguranjem moraju imati budžetsko dotiranje zdravstvjene zaštite . Treba uvesti obavezu zdravstvjenog osiguranja za sva lica koja imaju prihode od svojih delatnosti. SNP se zalaže takođe za uvođenje dodatnog i dopunskog osiguranja. Na kraju, zalagaćemo se za što kvalitetniju primarnu zdravstvenu zaštitu u našem regionu uz prisustvo najsavremenijih metoda lečenja, kao i za decentralizaciju zdravstva.

      Socijalna zaštita mora obuhvatiti socijalno ugrožene slojeve stanovništva, posebno decu i omladinu u celini.

 

Mediji i informisanje

              Informisanje je bitan elemenat slobode građana Sandžaka, te se dosledno zalažemo za ukidanje državnog, lokalnog, opštinskog i svakog drugog monopola u ovoj oblasti.

               Zalažemo se za blagovremeno, potpuno i činjenično informisanje, za  slobodu informisanja bez partijskih i političkih uticaja, ograničenu samo zabranom izazivanja verske, nacionalne i rasne mržnje.

 

Obrazovanje

             Kvalitetno obrazovanje je uslov za svaku reformu društva. Uvođenje bosanskog jezika i književnosti kao redovnog nastavnog predmeta u svim školama u Sandžaku je uslov kojem teži Sandžačka narodna partija.  Zalažemo se za slobodne, nezavisne i depolitizovane škole i univerzitete, za naučni kvalitet pri izboru u zvanja. Politika obrazovanja mora biti zasnovana na uspostavljanju otvorenog, depolitizovanog, fleksibilnog i komplementarnog sistema opšteg, stručnog i profesionalnog obra­zovanja. Smatramo da je u uslovima teške krize potrebno dozvoliti  angažovanje privatnih sredstava za otvaranje i finansiranje obrazovnih institucija.                 Obrazovni sistem treba uskladiti sa svetskim standardima. Smatramo i da elitne i specijalizovane škole moraju  biti dostupne za sve sposobne i talentovane. Zalažemo se i za poboljšanje materijalnog stanja nastavnog osoblja i svih zaposlenih u procesu obrazovanja.

 

Omladina

             SNP mora dati šansu omladini. Osigurati njihovu budućnost, omogućiti punu zaposlenost mladih utemeljenu na  znanju i sposobnostima. Omladini se mora olakšati prvo zaposlenje i obavljanje pripravničkog staža. SNP će omogućiti pokretanje samostalnih poslovnih aktivnosti svih mladih koji to žele. Omladini ćemo omogućiti jednake uslove školovanja. Mlade treba upućivati na vrednosti porodice i bračnog života. Naučićemo omladinu Sandžaka o štetnostima koje sa sobom nose droga i alkohol. Takođe treba sprovoditi mere za suzbijanje nasilja i kriminala među mladima.  Podsticanje društvenih i edukativnih programa za mlade u Sandžaku je još jedan vid vraćanja nade omladini Sandžaka da se u budućnosti može bolje živjeti od svog rada. Potrebno je izgraditi što više domova omladine gde će mladi ispoljiti svoju kreativnost i sposobnosti za svoje vizije budućnosti.          

 

Žene 

           Sandžačka narodna partija će raditi na jačanju položaja žene u našem društvu. Borićemo se protiv svake diskriminacije i iskorištavanja žena te svake vrste nasilja nad ženama. Podsticaćemo zapošljavanje žena. Isticaćemo važnost žena za vaspitanje dece i očuvanje porodice. U Sandžaku ćemo raditi na prevenciji zdravlja žena i očuvanju tradicije i narodnog stvaralaštva žena.

 

Humanitarni rad stranke

 

             SNP će se baviti humanitarnim radom, posebno na teritoriji Sandžaka, a u uslovima svetske ekonomske krize smatramo da će ova aktivnost biti od izuzetne pomoći građanima Sandžaka.   

 

Stariji ljudi i lica sa posebnim potrebama

 

             Zalaganje stranke će ići u smeru obezbeđivanja boljih uslova za život starih lica i lica sa posebnim potrebama.. Omogućiti kućno lečenje, rehabilitaciju i medicinsku negu za sve starije ljude. Osigurati socijalnu pomoć i brigu za starije i nemoćne osobe je takođe jedno od programskih načela za koji će se boriti SNP. Licima sa posebnim potrebama omogućiti da žive kao i svi ostali građani čime će ostvariti sva svoja prava.

 

Ekologija

             Smatramo da je u Sandžaku izuzetno važan segment i zaštita životne sredine što se mora ostvariti kroz razvijanje svesti i znanja o značaju ekologije, pre svega kroz nastavne programe, finansiranjem odgovarajućih naučnih projekata i organizovanjem akcija koje podižu nivo ekološke kulture. Sve to se naravno mora uskladiti sa propisima Evropske unije.

 

Sport i fizička kultura

            Fizička kultura mora imati podršku svih institucija i mora biti više povezana sa obrazovnim sistemom. Zalažemo se za razvoj onih sportskih disciplina koje su tradicionalne na sandžačkim prostorima i koje izražavaju specifična interesovanja mladih. U takmičarskom i vrhunskom sportu se zalažemo za  profesionalizam.

                                                       

Selo i poljoprivreda

              Razvoj sandžačkih sela i moderne i intenzivne poljoprivredne proizvodnje je budućnost Sandžaka, a time i države Srbije.
SNP se zalaže za menjanje dugogodišnje prakse da selo i poljoprivredna proizvodnja, a samim tim i svi žitelji i cela privreda Sandžaka, plaćaju cenu promašajima pogubne politike kakva se u Sandžaku vodila svih ovih godina.  Kao posledicu te politike imamo zapuštena i uništena sela u kojima žive isključivo staračka domaćinstva dok su mladi u velikom broju, ostavši bez perspektive mnoga sela napustili. Seljačka imanja propadaju bez puteva, vode, struje i asfalta. Broj seoske sirotinje je u porastu.
              SNP kao stranka koja hoće da pomogne ovdašnjem selu rešavanje ovih problema stavlja na prvo mesto.

 

Saradnja sa drugim partijama

 

              U cilju poboljšanja života građana Sandžaka , SNP će imati saradnju sa programski bliskim strankama ne samo iz Sandžaka, nego i iz cele države.        

 

 

U Novom Pazaru,                                                         Predsedavajući osnivačke Skupštine

 

18.10.2009.                                                                          --------------------------------

                                                                                                      (Redžep Mujezinović)   

 

 

    Zastupnik Partije

 

                                                                                                -----------------------------

                                                                                                    (dr Mirsad Đerlek)