OSNIVAČKI AKT

Na osnovu čl. 10. i 11. Zakona o političkim strankama ('' Službeni glasnik RS'', broj 36/09) Osnivačka skupština Sandžačke narodne partije, na sednici održanoj u Novom Pazaru 18.10.2009. godine, donela je

 

 

OSNIVAČKI AKT SANDZAČKE NARODNE PARTIJE

 

 

Naziv političke stranke je Sandzačka narodna partija.

Sedište Sandžačke narodne partije je u Novom Pazaru, ulica Kej 37. Sandžačke divizije, kompleks ''Jezero'', lokali 13 i 14.

Osnovni programski ciljevi za koje se zalaže Sandzačka narodna partija su:

 

 • Jedinstvo pripadnika bošnjačke nacionalne manjine kada je u pitanju ostvarivanje nacionalnih interesa,
 • ekonomski prosperitet Sandžaka,
 • ostvarivanje pune kulturne autonomije  bošnjaka koji žive u Republici Srbiji,
 • pružanje omladini Sandžaka perspektivu za bolju budućnost,
 • izgradnja demokratskog modela društva i dosledno ostvarivanje slobode, jednakosti i ravnopravnosti svih građana Sandžaka bez obzira na njihovu polnu , versku , nacionalnu i bilo koju drugu pripadnost,
 • izgradnja i afirmacija svih bitnih funkcija socijalne države;
 • SNP je protiv svakog centralizma , protiv zloupotrebe vlasti i manipulacije ljudima i njihovim interesima;
 • Zalažemo se za punu decentralizaciju društva,  za sveukupne demokratske promene i korenite reforme u društvu;
 • Zalažemo se za potpunu integraciju u evropske tokove.
 • Saradnja sa programski bliskim strankama,
 • unapređenje zdravstva,
 • zalaganje za kvalitetnije obrazovanje,
 • borba protiv narkomanije i drugih oblika zavisnosti,
 • sloboda medija.
 • Zalagaćemo se da jedna trećina žena bude zastupljena u svim partijskim organima.
 • Obezbeđivanje boljih uslova za život starim licima i licima sa posebnim potrebama.
 • Kvalitetna zaštita životne sredine.
 • Masovan sport i fizička kultura.
 • Zalagaćemo se za razvoj sela i poljoprivrede.
 • Humanitarni rad stranke.

 

Lice ovlašćeno za podnošenje prijave za upis Sandžačke narodne partije u Registar političkih stranaka je dr Mirsad Đerlek, sa prebivalištem u Novom Pazaru, ulica Ruđera Boškovića 119, JMBG 1510967783929 , broj l.k 001088401 PU Novi Pazar.

Osnivački akt donet je 18.10.2009. godine.

Sastavni deo Osnivačkog akta su 1089 izjave osnivača o osnivanju političke Sandžačke narodne partije .

 

 

 

 

 

U Novom Pazaru,                                                         Predsedavajući osnivačke Skupštine

 

18.10.2009.                                                                          --------------------------------

                                                                                                        (Redžep Mujezinović)   

 

 

            Zapisničar:

 

                                                                                                --------------------------------

                                                                                                          (Ervin Čašić)

 

                                                                                               

 

 

                                                                                                     Overivači zapisnika:

 

                                                                                                --------------------------------

                                                                                                        (Mesud Midović)

 

                                                                                                --------------------------------

                                                                                                       (Amel Izberović)