SANDŽAČKA NARODNA PARTIJA

SANDZAČKA NARODNA PARTIJA je osnovana 18.10.2009. SANDZAČKA NARODNA PARTIJA se zalaže za:

- Jedinstvo pripadnika Bošnjačke nacionalne manjine kada je u pitanju ostvarivanje nacionalnih interesa, - ekonomski prosperitet Sandžaka, - ostvarivanje pune kulturne autonomije Bošnjaka koji žive u Republici Srbiji, - pružanje omladini Sandžaka perspektivu za bolju budućnost, - izgradnja demokratskog modela društva i dosledno ostvarivanje slobode, jednakosti i ravnopravnosti svih građana Sandžaka bez obzira na njihovu polnu , versku , nacionalnu i bilo koju drugu pripadnost, - izgradnja i afirmacija svih bitnih funkcija socijalne države; - SNP je protiv svakog centralizma , protiv zloupotrebe vlasti i manipulacije ljudima i njihovim interesima; - Punu decentralizaciju društva, za sveukupne demokratske promene i korenite reforme u društvu; - Potpunu integraciju u evropske tokove. - Saradnja sa programski bliskim strankama, - unapređenje zdravstva, - Kvalitetnije obrazovanje.

Sandžačka narodna partija se zalaže da Sandžak bude jedna regionalna celina sa sedištem u Novom Pazaru, kako bismo u okviru države Srbije mogli biti ravnopravno zastupljeni kada je u pitanju ekonomski razvoj i prosperitet ovog kraja. Negovanje kulturne tradicije i poštovanje bošnjačkog kulturnog nasleđa je takođe bitno pitanje oko čijeg rešavanja smo se okupili mi u Sandžačkoj narodnoj partiji. Rešavanje socijalnih pitanja ovog regiona je takođe bitna stvar oko koje ćemo se baviti u narednom periodu jer je naš narod i gladan i žedan, čitave porodice su bez i jednog zaposlenog člana, omladina je bez perspektive i budućnosti. Sandžačka narodna partija je pre svega stranka pripadnika bošnjačke nacionalne manjine, ali i svih građana, pripadnika svih socijalnih slojeva, nacionalnih i verskih opredeljenja koji su svoj život vezali za Sandžak a koji su opredeljeni za izgradnju socijalno pravednijeg društva na osnovama moderne evropske tradicije. SNP je partija svih onih koji žele da doprinesu uspostavljanju punog političkog subjektiviteta Sandžaka u zajedničkoj državi Srbiji, a u cilju ostvarivanja svih prava njenih građana. SNP je stranka onih građana Sandžaka koji žele da na tim osnovama doprinosu korenitim ustavnim i demokratskim reformama u društvu, jačanju ideja nacionalnog ujedinjenja, solidarnosti, slobode, jednakosti, napretka . SNP mora dati šansu omladini. Osigurati njihovu budućnost, omogućiti punu zaposlenost mladih utemeljenu na znanju i sposobnostima. Omladini se mora olakšati prvo zaposlenje i obavljanje pripravničkog staža. SNP će omogućiti pokretanje samostalnih poslovnih aktivnosti svih mladih koji to žele. Omladini ćemo omogućiti jednake uslove školovanja. Mlade treba upućivati na vrednosti porodice i bračnog života. Naučićemo omladinu Sandžaka o štetnostima koje sa sobom nose droga i alkohol. Takođe treba sprovoditi mere za suzbijanje nasilja i kriminala među mladima. Podsticanje društvenih i edukativnih programa za mlade u Sandžaku je još jedan vid vraćanja nade omladini Sandžaka da se u budućnosti može bolje živjeti od svog rada. Potrebno je izgraditi što više domova omladine gde će mladi ispoljiti svoju kreativnost i sposobnosti za svoje vizije budućnosti. Sandžačka narodna partija će raditi na jačanju položaja žene u našem društvu. Borićemo se protiv svake diskriminacije i iskorištavanja žena te svake vrste nasilja nad ženama. Podsticaćemo zapošljavanje žena. Isticaćemo važnost žena za vaspitanje dece i očuvanje porodice. U Sandžaku ćemo raditi na prevenciji zdravlja žena i očuvanju tradicije i narodnog stvaralaštva žena.

Gradimo društvo uspostavljeno na normama pravne države, tolerancije, oslobođeno fašizma i verskog fanatizma, zasnovano na poštovanju ljudskih prava i borbi protiv svih oblika diskriminacije. Multietničko, multikonfesionalno i multijezično društvo, u kojem je socijalna i zdravstvena zaštita dostupna svima. Zalažemo se za društvo u kojem funkcioniše parlamentarna demokratija, u kome su svi građani i građanke jednaki bez obzira na bilo koju vrstu pripradnosti. Želimo decentralizaciju, a uz jačanje srednjeg nivoa vlasti, želimo i jačanje lokalne samouprave. Želimo i borićemo se za društvo u kojem će mladi biti ravnopravni sa svim drugim kategorijama društva, a njihovo dostojanstvo biti zagarantovano socijalnom, pravnom i ekonomskom sigurnošću. Rodna ravnopravnost mora biti stvarnost, a ne ideal. Slobodno mislimo i govorimo. Slobodno se krećemo i nastanjujemo. Slobodno govorimo svoj jezik. Slobodno se opredeljujemo po bilo kojoj osnovi. Slobodno se okupljamo i povezujemo. Građanima Sandžaka mora se garantovati pravo i sloboda povezivanja sa drugima u cilju organizovanja promocije i zaštite svojih kolektivnih prava i uživanja kolektivnih sloboda. Naš cilj je zasnovan na principu solidarnosti, to je postizanje promena u društvu napuštanjem neravnopravnosti različitih društvenih grupa i postizanje političke, ekonomske, socijalne i kulturne demokratije.