AKT O IZBORU ZASTUPNIKA

Na osnovu čl. 10. i 15. Zakona o političkim strankama ('' Službeni glasnik RS'', broj 36/09) Osnivačka skupština Sandžačke narodne partije, na sednici održanoj u Novom Pazaru 18.10.2009. godine, donela je

 

 

Akt o izboru zastupnika stranke

 

 

Za zastupnika Sandžačke narodne partije jednoglasno je izabran dr Mirsad Đerlek, sa prebivalištem u Novom Pazaru, ulica Ruđera Boškovića 119, JMBG 1510967783929 , broj l.k 001088401 PU Novi Pazar.

 

 

 

 

 

U Novom Pazaru,                                                         Predsedavajući osnivačke Skupštine

 

18.10.2009.                                                                          --------------------------------

                                                                                                        (Redžep Mujezinović)   

 

 

            Zapisničar:

 

                                                                                                --------------------------------

                                                                                                          (Ervin Čašić)

 

                                                                                               

 

 

                                                                                                     Overivači zapisnika:

 

                                                                                                --------------------------------

                                                                                                        (Mesud Midović)

 

                                                                                                --------------------------------

                                                                                                       (Amel Izberović)